Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

Play fullscreen
Placebo
Infra-Red
Meds (2006)
Reposted byschwarzerwolfQdeu
Reposted frompotrzask potrzask
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka viapotrzask potrzask
1454 604f 390
Reposted fromzuzannag zuzannag vialadymartini ladymartini
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus viapotrzask potrzask
Jakże mam nie być wilkiem stepowym i obdartym pustelnikiem, skoro żyję w świecie, którego celów nie podzielam, którego radości są mi wszystkie – obce.
— Hermann Hesse
Reposted fromvaka vaka viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

April 26 2017

Wszystko, czego chcę, to rozmawiać z Tobą, chcę wiedzieć jak Ci minął dzień, gdzie chcesz coś zjeść, chcę się z Tobą kłócić, chcę usłyszeć wszystkie Twoje teorie, nawet te całkowicie błędne.
— the first time
3117 c63d 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viabrakperspektyw brakperspektyw
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viairmelin irmelin
9118 c8ed 390
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viatoniewszystko toniewszystko
4375 ba57 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel vialaj laj
4725 9059 390
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaheartbreak heartbreak
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viazprycaz zprycaz
9180 580b 390
Reposted frommhsa mhsa viazprycaz zprycaz
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viazprycaz zprycaz

April 25 2017

3347 a5b6 390
All those lost goodbyes You never got to sigh.
9695 bc3b 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
5669 e488 390

nestregards:

you’ve been visited by money birb. reblog and good fortune will come your way.

Reposted fromgracerofl gracerofl viaheartbreak heartbreak
1793 7cce 390

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viamoth-into-flame moth-into-flame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl