Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2019

4431 5947 390
Reposted fromxanth xanth viagrarzynka grarzynka
8137 d867 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viasecalecornutuum secalecornutuum
8318 6b5f 390
Reposted fromtichga tichga viasecalecornutuum secalecornutuum

August 01 2019

0146 fb6f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaboczki boczki
2586 c593 390
Niewłaściwa osoba nigdy cię nie doceni. Wszelkie twoje pozytywne uczucia zostaną bezwzględnie zamordowane. Możesz stawać na głowie lub błagać o uwagę, lecz nie da to żadnego efektu. Kiedy kogoś prawdziwie kochamy to naturalne jest, że chcemy o niego dbać. Tej właściwej osoby nigdy nie trzeba prosić by pozostała w twoim życiu.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaantamariel antamariel
6863 b3bd 390
Reposted fromzie zie viabesomeoneelse besomeoneelse
1424 e27a 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viainsanedreamer insanedreamer
1823 22ef 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakajakkowalik kajakkowalik

July 31 2019

1360 ea88 390
Reposted fromowca owca viakotfica kotfica
3810 f5ef 390
Reposted fromMiziou Miziou viaToshi Toshi
Well.. i am a girl.
2297 42e5 390
Reposted fromdailylife dailylife viaToshi Toshi
0651 cbed 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viainsanedreamer insanedreamer
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki

July 30 2019

Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viakotfica kotfica
4844 30ef 390
Reposted fromruthieful ruthieful viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl