Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

Reposted fromlucanus lucanus vialovesweets lovesweets
9367 be9f 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaconvoitise convoitise

July 16 2018

0603 f016 390
8466 a60d 390
Reposted fromPoranny Poranny viapredictableannie predictableannie

July 13 2018

8784 c0dd 390
Reposted fromtfu tfu vianikotyna nikotyna

July 12 2018

0592 c60a 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapoolun poolun
0402 a29d 390
Reposted fromtfu tfu viastrangerthankindness strangerthankindness
1036 ec8c 390
kasy w auchan<3
Reposted fromesthrelle esthrelle vialovesweets lovesweets
8541 e4d3 390
Reposted fromtfu tfu viapastelowe pastelowe
5384 50c4 390

July 07 2018

4902 7ec0 390
9810 0046 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutkapa outkapa

July 03 2018

Reposted fromgranini granini viaoll oll
9327 cc9d 390
Reposted fromtwardziel twardziel viaoll oll
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
Jestem z pokolenia, które znało swoje ograniczenia i wiedziało, że ich nie przeskoczy. Z pokolenia orłów, którym wmawiano, że są kurami i skrzydła nie służą im do latania. Z pokolenia dziobiącego ze spuszczoną głową. Dlatego kiedy podniosłem głowę, rozłożyłem skrzydła, odbiłem się od ziemi i wzniosłem wysoko, to wiedziałem już, że nigdy, ale to przenigdy, nie chcę wrócić do kurnika. Wiedziałem, że chociaż mam lęk wysokości, to choćbym miał się zrzygać  ze strachu, nie dam się już ściągnąć na ziemię. I Tobie też tego życzę. Podnieś głowę. Spójrz w niebo i poleć.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompassionative passionative vianezavisan nezavisan

July 01 2018

5299 1e20 390
Reposted fromtfu tfu viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl