Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

7799 2521 390
Tak więc.. nara; na jakiś <dłuższy> czas.
Bo przyjaźń nie zabierze miłości. Ale miłość przyjaźń może zabrać. Może z nią nawet zrobić gorsze rzeczy, ale jest przed 22, więc nie piszę co.
7713 5fee 390
Reposted by8agiennyAnneBonnysereniteSkydelankalesormarciixinzynierLuukkafistashetskyday11shadowwildgirlkamyk95iammistakelaparisiennecarmenlunaikariolimpiay-xcv-yinto-blackpiehusrobintslexxiefenoloftaleinanattsucomatosegirl
7706 d541 390
Reposted bySkydelaneequineiammistake
7541 2f29 390
Reposted fromhighlmittel highlmittel
7615 9415 390
Reposted frommangoe mangoe
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaagatiszka agatiszka
Czasami myślę, że było jej znacznie łatwiej kochać mój obraz niż mnie samego. 
— Kobiety, które kochają za bardzo
Reposted fromagatiszka agatiszka
Uzależniony kultywujący własną chorobę nie szuka kogoś, kto pomógłby mu wyzdrowieć, szuka osoby, przy której mógłby chorować w poczuciu bezpieczeństwa. 
— Kobiety, które kochają za bardzo
Reposted fromagatiszka agatiszka
7222 d2df 390
Reposted fromdoomedman doomedman
7281 4e9d 390
Reposted fromsoftboi softboi
5410 795f 390
When Soup is back online, and you see your favourite soups not given up during the downtime:
7360 4907 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viajanuschytrus januschytrus
4337 d99a 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viamikrokosmos mikrokosmos
7067 c424 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viagrarzynka grarzynka

March 25 2019

3445 42d9 390
Reposted fromantichris antichris
5782 7847 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viajanuschytrus januschytrus
5914 97cf 390
worse
Reposted fromsponzy sponzy viaSkydelan Skydelan

March 24 2019

9237 9536 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapolciak polciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl