Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

2307 17f4 390

louiselamour:

Madam Moll, Gangster from The Late 20’s with her M1928 Thompson in front of a bank safe she just robbed…

3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabrzask brzask
4002 ed07 390
Reposted fromteijakool teijakool
6296 b2ad 390
2860 d0d0 390
Reposted fromgreggles greggles viaslova slova
2209 b909
Reposted fromoopsiak oopsiak viasofias sofias
Reposted frompl pl viarobints robints
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
4533 6006 390
Reposted fromgoldenassam goldenassam vialolufo lolufo
2942 5055 390
Reposted fromvandalize vandalize viamrsciastko mrsciastko

June 23 2017

2261 fbd2 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianoisetales noisetales

June 22 2017

Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
0156 22cc 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
7380 272e 390
Reposted fromu-dit u-dit viadarksideofthemoon darksideofthemoon
3736 c1dd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabellthecat bellthecat
8580 c486 390
Reposted fromkaiee kaiee viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl