Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

June 04 2017

0536 58d5 390
Reposted fromverronique verronique viafelicka felicka

June 03 2017

Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan
8251 122e 390
Reposted fromhalpert halpert viakotfica kotfica
0194 82b3 390
Reposted fromgrobson grobson viakotfica kotfica

June 02 2017

Reposted fromgruetze gruetze
2739 41b5 390
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
8554 17e5 390
Reposted frommisterpeter misterpeter
9981 524e 390
Reposted frommisterpeter misterpeter

June 01 2017

Reposted fromfungi fungi
0851 79dc 390
Reposted fromswissfondue swissfondue

May 31 2017

May 29 2017

6263 11ed 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaczoo czoo

May 28 2017

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl viaoutoflove outoflove
6428 32c9 390
Reposted fromtfu tfu vianitrovent nitrovent
2404 565f 390
3145 0cf9 390
Reposted fromlaters laters vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl