Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viacallmezuz callmezuz
0156 22cc 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
7380 272e 390
Reposted fromu-dit u-dit viadarksideofthemoon darksideofthemoon
8580 c486 390
Reposted fromkaiee kaiee viakotfica kotfica
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viakajakkowalik kajakkowalik

June 20 2017

6177 0f52 390
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viamyszkaminnie myszkaminnie

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viawecouldbeclose wecouldbeclose
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakfiati kfiati
2181 4663 390
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viakotfica kotfica
1657 4d3b 390
Reposted fromjudyta judyta viakotfica kotfica
3711 0416 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakotfica kotfica
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov

June 19 2017

5737 8641 390
9151 66f2 390
0469 5a9b 390
3455 2813 390
Reposted fromstroschek stroschek viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl