Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

8872 ffdd 390
Struck by Lightning
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viaoll oll

September 16 2017

4011 2fe3 390

furtho:

Nuclear bomb effects computer, 1962 (via here)

Reposted fromreaktorplayer reaktorplayer vianoisetales noisetales

September 10 2017

September 05 2017

7991 eac2 390
Reposted fromwronia wronia viawarkocz warkocz

September 04 2017

August 30 2017

Reposted fromFlau Flau viapotrzask potrzask
8002 58b4 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapotrzask potrzask

August 26 2017

3020 de41 390
Reposted fromkaiee kaiee viawarkocz warkocz
0176 623d 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawarkocz warkocz

August 20 2017

5340 e93f 390
Reposted fromtfu tfu viaDeborahCurtis DeborahCurtis
4189 2dfe 390
Reposted fromtfu tfu viaDeborahCurtis DeborahCurtis

August 18 2017

2609 8c95 390
Karygodne Krakoskie Memy
Reposted fromtfu tfu via1901 1901
4471 70ad 390
Reposted fromgket gket viaLunarLite LunarLite
0976 729f 390
windows task manager
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaLunarLite LunarLite
7440 9c14 390
Reposted fromeyelyn eyelyn viaLunarLite LunarLite
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viawarkocz warkocz
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl