Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

3367 3f6f 390
Reposted fromu-dit u-dit viamontak montak
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaczoo czoo
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaToshi Toshi
Wiesz, że jak zginiesz to zobaczę Cię nago, bo będę musiał zidentyfikować Twoje zwłoki?
— Gdy wybierasz się w góry.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
3367 3f6f 390
Reposted fromu-dit u-dit viamontak montak
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaczoo czoo
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaToshi Toshi
3367 3f6f 390
Reposted fromu-dit u-dit viamontak montak
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaczoo czoo
3367 3f6f 390
Reposted fromu-dit u-dit viamontak montak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl