Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

3572 6999 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz
3628 466c 390
by Arna Miller + Ravi Zupa
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
3678 69ad 390
Reposted fromsnuggle snuggle
3690 9a4d 390
Reposted fromsnuggle snuggle
0261 719c 390
Reposted fromRowena Rowena viakajakkowalik kajakkowalik

February 03 2019

0449 860e 390
Reposted fromxanth xanth vianikotyna nikotyna

February 02 2019

8135 9657 390
Reposted fromcleanout cleanout viakotfica kotfica

February 01 2019

2099 635f 390
Reposted fromRowena Rowena viakajakkowalik kajakkowalik

January 31 2019

Lubię palić. Zapalić papierosa to jak zapomnieć.  Kiedy jestem na dnie, tylko to mi zostaje - zapalić papierosa i siedzieć cicho. To maskuje gówno. Dym z papierosa pokrywa to gówno. [...]  Palenie chroni mnie przed szaleństwem, trzyma mnie przy życiu. Trzyma przy życiu... aż do śmierci.
— "Wyśnione miłości"
Reposted frominfra-red infra-red
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni // w zupełnej zgodzie ze sobą
1041 4018 390
Reposted frombabyface babyface
1124 0abe 390
Reposted fromxanth xanth
1315 20a6 390
Reposted frommangoe mangoe
1348 4b19 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement
1361 8a18 390
Reposted fromzie zie
1669 7bee 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny

January 30 2019

A we wtorek idę do teatru. Zaprosiłem nawet kilka osób. Dużo łatwiej jest ludzi gdzieś zaprosić Gdy się zauważy że zawsze odmawiają. To zabawne.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

January 29 2019

0760 eed7 390
Reposted fromfungi fungi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl