Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

3367 3f6f 390
Reposted fromu-dit u-dit viagrarzynka grarzynka
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaczoo czoo
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaToshi Toshi
Wiesz, że jak zginiesz to zobaczę Cię nago, bo będę musiał zidentyfikować Twoje zwłoki?
— Gdy wybierasz się w góry.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

November 06 2018

8639 6822 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrarzynka grarzynka

November 02 2018

Reposted fromFlau Flau viaveryrude veryrude

October 31 2018

6943 bbc4 390
Piglet
Reposted fromvolldost volldost viaOhSnap OhSnap
5470 fe4b 390
Reposted frommangoe mangoe viastrzepy strzepy

October 21 2018

October 19 2018

5582 bd87 390
Reposted fromyikes yikes viaoll oll

October 17 2018

5816 f8e1 390
Reposted fromoll oll
6631 d06b 390
Reposted fromsimonsayer simonsayer via1901 1901

October 13 2018

0609 c67d 390
Reposted fromTamahl Tamahl viapastelowe pastelowe
8910 f8b8 390
Reposted frompiehus piehus viaoll oll

October 05 2018

1495 bada 390
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats

October 02 2018

3475 f964 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz

September 29 2018

2634 b21b 390
Reposted fromfungi fungi viaoll oll

September 26 2018

2959 569e 390

September 24 2018

0827 82a7 390
Reposted fromgreensky greensky viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl